Page 5 - MINIKATALOG
P. 5

Upozornenie pre vystavovateľov!

     Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu
     správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne
     zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte
     preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej
     do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je
     možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.
     Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané
     vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným
     komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v
     lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom.
     Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav
     psov.
     Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou
     kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý
     nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého
     majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. Rozhodca je
     povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať
     psa proti psovi (tzv. hecovanie). Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv.
     šibeniciach) okrem času, kedy majitelia upravujú psy pred nástupom do kruhu, je
     prísne zakázané. Hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu je zakázané. Je zakázané
     používať akékoľvek prípravky, ktoré menia štruktúru, farbu alebo vzhľad srsti, kože
     alebo nosa. Je povolené len trimovanie, strihanie a česanie.


                 Attention, dear exhibitors!            INFO                                   INFO                                   INFO
     The critiques and the catalogue numbers are in the respective rings. Please check the
     catalogue for any mistakes concerning the class or sex of your dog. If the dog is in a
     wrong class, ask for a proper change in the show office. Moving a dog from open class
     to working or champion class at the show is not possible. Moving a dog from class to
     class at the show is only possible in case of organizer´s mistake.
     The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dogs at dog
     shows. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its
     health and welfare, such as leaving it in the car in hot or cold weather and/or
     treating it in a cruel manner.
     Violation of these rules will result in exclusion from the ongoing and future dog
     shows.
     The judges are judging the dogs according to the valid standards issued by the FCI. The
     judge is allowed to refuse to judge a dog that is late for his class. The judge is obliged
     to refuse to judge a dog, whose owner is not able to provide the dog´s pedigree
     when asked by the ring steward. A judge is obliged to disqualify aggressive dogs.
     Provoking dogs against each other is not allowed. Double handling from outside of
     the ring is forbidden. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables
     except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed).
     It is forbidden to prepare a dog with any substance that will alter the structure, color,
     or form of the coat, skin or nose. Only trimming, clipping, combing and brushing are
     allowed.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10