Page 6 - MINIKATALOG
P. 6

SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA - Hala M1 / Hall M1

    Priamo v areáli výstaviska bude možné vystavenie diplomu šampióna, preto si
    nezabudnite so sebou priniesť všetky potrebné podklady: originály kartičiek, originály
    posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode. Poriadky k šampionátom: www.skj.sk

    Confirmation of The Slovak beauty champion title will be possible direct at the show
    ground. Don´t forget to bring all needed documents: CAC titles cards, judgements
    and one copy of the pedigree. Conditions to obtaining The Slovak beauty champion
    titlle: www.skj.sk

    4  www.dogshow.sk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11