Page 2 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 2

Upozornenie pre vystavovateľov!

    Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu
    správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne
    zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte
    preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej
    do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je
    možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.
    Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané
    vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným
    komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v
    lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom.
    Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav
    psov.
    Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou
    kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý
    nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého
    majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. Rozhodca je
    povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať
    psa proti psovi (tzv. hecovanie). Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv.
    šibeniciach) okrem času, kedy majitelia upravujú psy pred nástupom do kruhu, je
    prísne zakázané. Hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu je zakázané. Je zakázané
    používať akékoľvek prípravky, ktoré menia štruktúru, farbu alebo vzhľad srsti, kože
    alebo nosa. Je povolené len trimovanie, strihanie a česanie.


                Attention, dear exhibitors!
    The critiques and the catalogue numbers are in the respective rings. Please check the
    catalogue for any mistakes concerning the class or sex of your dog. If the dog is in a
    wrong class, ask for a proper change in the show office. Moving a dog from open class
    to working or champion class at the show is not possible. Moving a dog from class to
    class at the show is only possible in case of organizer´s mistake.
    The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dogs at dog
    shows. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its
    health and welfare, such as leaving it in the car in hot or cold weather and/or
    treating it in a cruel manner.
    Violation of these rules will result in exclusion from the ongoing and future dog
    shows.
    The judges are judging the dogs according to the valid standards issued by the FCI. The
    judge is allowed to refuse to judge a dog that is late for his class. The judge is obliged
    to refuse to judge a dog, whose owner is not able to provide the dog´s pedigree
    when asked by the ring steward. A judge is obliged to disqualify aggressive dogs.
    Provoking dogs against each other is not allowed. Double handling from outside of
    the ring is forbidden. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables
    except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed).
    It is forbidden to prepare a dog with any substance that will alter the structure, color,
    or form of the coat, skin or nose. Only trimming, clipping, combing and brushing are
    allowed.
   1   2   3   4   5   6   7