DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!   IMPORTANT NOTICE!

Výstava bude mať určite mnohé obmedzenia a nebude poskytovať taký komfort a pompéznosť na aký sme zvyknutí. Počet vystavovateľov bude pohyblivý, upravovaný podľa aktuálnych možností.

Jedna návratka-potvrdenie = vstup len pre jednu osobu!
Počet psov vystavovateľa nie je limitovaný. Neplatia žiadne výnimky, napr.: dvaja majitelia, rodič s dieťaťom a podobne. Do objektu bude pustená vždy len jedna osoba. Preto je potrebné zvážiť počet prihlásených psov a či je výstava s nasledujúcimi obmedzeniami vhodná pre vás. Návratky-potvrdenia budú jedinečné a pri vstupe kontrolované. Pri použití rovnakej návratky pri druhom pokuse nebude osoba pustená do objektu výstaviska!

V deň konania výstavy bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia. (rúška počas posudzovania, rukavice, odstupy, dezinfekcia a pod.)

Vstup návštevníkom, novinárom, fotografom a iným nepozvaným osobám z dôvodu limitu nebude povolený.

Návratku-potvrdenie je potrebné vytlačiť spolu s katalógovým číslom. Bez vytlačenej návratky nebude umožnený vstup do areálu výstaviska.

 

The show will have many limitations and will not provide the comfort and traditional pomposity. The number of exhibitors will be exactly defined, according to current possibilities.

One confirmation list means entry for one person only!
The number of dogs of one exhibitor is not limited. There are no exceptions, eg: two coowners, a parent with a child and the like. Only one person will be allowed to entry to showground. Therefore, it is more than necessary to consider the number of entered dogs and make decision, if  the show with these restrictions is suitable for you. Each confirmation list will be unique and checked. If the same confirmation list will be used twice, the second person will not be allowed to entry to the showground!

 
On the day of the show, it will be necessary to observe the currently valid hygienic conditions. (face masks during judging, gloves, clearances, desinfection, etc.)

Entry for exhibitors, PRESS, photographers or other not invited persons will be not possible, due maximal limit of corona restrictions.
 
The confirmation list must be printed together with the catalog number. Without a printed list, entry to the show ground will not be possible.

     
!

!

!
!
     
Jedna návratka-potvrdenie = vstup len pre jednu osobu!   One confirmation list means entry for one person only!
     
VÝSTAVISKO   SHOWGROUND
Pozor! Zmena miesta konania výstavy.

Miesto konania (google maps) Letisko Nitra-Janíkovce, Dlhá ulica.
GPS: 48°17'11.0"N 18°07'54.0"E
 
Attention! Venue change. Location for the show has been changed.

Pla
ce of the show (google maps) Airport Nitra-Janíkovce, Dlhá ulica.
GPS: 48°17'11.0"N 18°07'54.0"E
     

     
INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV   INFORMATION FOR EXHIBITORS


Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v online www.dogshow.sk (ikona PDF - od 13.07.2020) .

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Bližšie informácie nájdete v minikatalógu od uvedeného dátumu (13.07.2020). Plán kruhov a mapa parkovania.

Online katalóg bude k dispozícii od uvedeného dátumu (17.07.2020).

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, ktoré nájdete na dalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné sútaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

 


Confirmation of entry form, you can find in your online menu www.dogshow.sk (icon PDF - from 13.07.2020) .

Free parking and free entry.

Detail information will be visible in minicatalog from publication date (13.07.2020). Ring plan, parking plan.

Online catalog will be available from publication date (17.07.2020).

As a part of this entry confirmation you can find the catalogue numbers of the dogs you entered, they are to be found on the next page of this confirmation. It is necessary to print them out and bring with you to the show, as they are not going to be handed out at the show. You will enter the breed ring or the main ring with these numbers.
It is not valid to only show your entry confirmation or to show numbers in your mobile application. Your numbers are only valid if printed.

     
PROGRAM 17. & 18. & 19.07.2020   PROGRAM 17. & 18. & 19.07.2020
 PRÍJEM PSOV
GPS: 48°17'11.0"N 18°07'54.0"E
OD 8.00
 POSUDZOVANIE OD 10.00
 ZÁVEREČNÉ SÚŽAŽE OD 14.30
 

 • Najkrajší veterán výstavy
 
Súťaž víťazov skupín FCI mladých
 
Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI
 
Súťaž o víťazov skupín FCI
 
Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy
 
Súťaž o najkrajšieho psa výstavy

 
 
 ADMISSION OF THE DOGS
GPS: 48°17'11.0"N 18°07'54.0"E
FROM 8.00
 JUDGING FROM 10.00
 FINAL COMPETITIONS FROM 14.30
 

Best Veteran in Show
Best Junior in Group
Non FCI breeds competition
Best in Group
Best Junior in Show
Best in Show

 

Zmena programu vyhradená!

 

We reserve the right to change the program!

     
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   GENERAL PROVISIONS

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa v deň prihlásenia. Dodatočné zasielanie dokladov nie je možné! Nekompletné prihlášky budú pri kontrole vymazané. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu predajcov.


Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov nasledovne:

zrušené výstavy do 28.6.2020 - poplatok 5€ / vystavovateľ,
• zrušené výstavy od 29.6. do 16.7.2020 - poplatok 50% z výstavných poplatkov,
• zrušené výstavy od 17.7. do 19.07.2020 - poplatok 80% z výstavných poplatkov za neuskutočnený/é deň/dni výstavy.

Zmena termínu a miesta konania vyhradená, ako aj výstava môže byť zrušená. Výstavné poplatky v prípade zrušenia výstavy budú vrátené na platobnú kartu refundáciou do 30 dní odo dňa zrušenia výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien nie je možné.

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovatelia sú povinní byť označení správnym a viditeľným katalógovým číslom počas posudzovania v kruhoch ako aj počas záverečných súťaží. V prípade nastúpenia do súťaží s nesprávným číslom alebo nastúpenie do nesprávnej súťaže, výsledky nebudú zaradené do výsledkovej listiny výstavy a nebudú ani zaradené do celoročnej súťaže Slovakia Dog Cup.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

 

The show is organised according to the reglements of the FCI and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only dogs registered with the stud books recognised by the FCI can enter the show.

Every entry form must include on day of entering a clearly readable copy of dog‘s pedigree. Additional sending of documents is not possible! Incomplete entry forms will be deleted during controll. Any other documents (puppy cards, matrika and other matrika documents, no photos!!!) are accepted only for Minor Puppy and Puppy classes. After obtaining the pedigree it is necessary to send it to organiser of the show and ask for replacement before entering into Junior or other adult classes. In case of a wrong class on the entry form, the dog will be automatically entered in the correct class according to his age, any dog older than 15 months will in this case be entered in the open class. Applications lacking any necessary document (a copy of the International working certificate for the working class, a copy of the Championship certificate for the champion class (only ICH or CH title is valid, do not upload Junior CH titles please) and a copy of a title awarding for the honorary class) will be automatically entered into the open class without notifying owners. Documents received after the last entry closure will not be accepted. It is not possible to enter a dog on the day of the show! It is not possible to change the class on the day of the show! The organiser may refuse to accept the application without stating the reason. The organiser reserves the right of selection of trade stands.If the show will not held for reasons of superior force, the show fees will be used to cover the costs as follows:

Cancellation of the show  until 28.6.2020 - fee 5 € / exhibitor
Cancellation of the show from 29.6. to 16.7.2020 - fee 50% of show  fees
Cancellation of the show  from 17.7. to 19.07.2020 - fee 80% of show fees  for each non-realized day / days of the show.

Date and place of the show are subject to change or cancellation. In case of cancellation of the show, entry fees will be returned to the payment card by refund due 30 days from the date of cancellation. No need to send a request.

The organiser cannot be held responsible for damages caused by/to a dog. The owner is responsible for any damages caused by the dog.


A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. It is forbidden to prepare a dog with any substance that will alter the structure, colour or form of the coat, skin or nose. Only trimming, clipping, combing and brushing are allowed. Double handling from outside of the ring is forbidden. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed). Violation of these rules will result in disqualifying the dog from the competition.

Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden!

All prizes must be taken on that show day on which they were awarded. Receiving the price on any other day is not possible.

The exhibitors are responsible for safeguarding and the welfare of the dogs at dog shows. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving it in the car in hot or cold weather and/or treating it in a cruel manner. Violation of these rules will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.

All exhibitors must have visible and correct catalog numbers during judging in rings and final competitions. In case of mistaken number or attending in wrong competition, results will be not counted neither in final list of winners nor in all year competition Slovak Dog Cup.


The judges are judging the dogs according to the valid standards issued by the FCI. The judge is allowed to refuse to judge a dog that is late for his class. The judge is obliged to refuse to judge a dog, whose owner is not able to provide the dog´s pedigree when asked by the ring steward.

     
POSUDZOVATELIA   JUDGES
Zoznam posudzovateľov nájdete tu.
 
  Here you can find the list of judges.
 
Zmena rozhodcov vyhradená.   The show reserves the right to change the judge.
Popis psa nebude písaný do posudkového listu, vyznačené bude len ocenenie a tituly.   Critique will be not written, only qualification and titles matched in the judgement.
Zoznam posudzovaných plemien   List of judged breeds

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

 

In breeds where the standard does not allow docking/cropping, it is upon the decision of the judge not to judge this dog, as there is an indication of an operation being done with a purpose of correcting the natural state of the body feature (e.g. docked tail, cropped ear). The reason why a CANNOT BE JUDGED mark was given must be clearly stated in the critique.

Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

 

A protest can only be submitted for formal reasons, in writing form, in the show office, at the time of the show until the judging in the ring is finished, against a deposit 50 eur, which will forfeit in case the decision of the committee is unfounded. Protest against any decision made by judge – grade, placement, titles, etc., is not allowed.

     
VETERINÁRNE PODMIENKY   VETERINARY REGULATIONS

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.

  Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.
     
TRIEDY   CLASSES
• mladých 9-18 mesiacov
• stredná 15-24 mesiacov
• otvorená od 15 mesiacov
• pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
• šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
• veteránov od 8 rokov
  • Junior class 9-18 months
• Intermediate class 15-24 months
• Open class 15 months and over
• Working class 15 months and over (FCI working certificate compulsory)
• Champion class 15 months and over (Championship certificate compulsory)
• Veteran class 8 years and over
     

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

 

TITLES AND CHALENGE CERTIFICATES

BEST JUNIOR OF BREED - najkrajší mladý jedinec, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali titul CAJC v triede mladých.
BEST VETERAN OF BREED
- najkrajší veterán, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali známku Výborný 1 v triede veteránov.
CAJC - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením Výborný 1 v triede mladých.
CAC - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.
RES. CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou Výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
CACIB - čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.
RES. CACIB - môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením RES. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.
BEST OF BREED (BOB) - víťaz plemena, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali CAJC, CACIB a Výborný 1 v triede veteránov.
BEST OF OPPOSITE SEX (BOS) - najlepší jedinec opačného pohlavia.

 

BEST JUNIOR OF BREED - for this title compete together male and female from junior classes, titled CAJC.
BEST VETERAN OF BREED
- for this title compete together male and female from veteran classes, qualified Excellent1.
CAJC - Certificate for the Junior Champion title of Slovakia may be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 1st in junior class.
CAC - Certificate for the Champion of Slovakia may be awarded to dogs and bitches graded Excellent 1st in intermediate, open, working or champion class RES. CAC - may be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 2nd in intermediate, open, working or champion class.
CACIB - the qualifying certificate for the International Championship. Dogs and bitches of the FCI recognized breeds that received a CAC in intermediate, open, working and champion class, compete for the CACIB.
RES. CACIB - can be awarded to the second best one from those with CAC titles or the RES.CAC from the class where the CAC winner has also received the CACIB.
BEST OF BREED (BOB) - awarded to the best male or female from each breed. Dogs and bitches with CAJC, CACIB and Excellent 1 from veteran class compete for this title.
BEST OF OPPOSITE SEX (BOS) - Best of Opposite Sex.

     

PRIHLÁŠKA

 

ENTRY FORM

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE - www.dogshow.sk   ONLINE ENTRY ONLY - www.dogshow.sk
Storno prihlášky nie je možné!   It is not possible to cancel the entry!
Online štatistiku obsadenia tried nájdete od 22.06.2020 tu:
http://dogshow.sk/statistics.php
  Here you can find the online statistics by classes from 22.06.2020:
http://dogshow.sk/statistics.php

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa v deň prihlásenia. Dodatočné zasielanie dokladov nie je možné! Nekompletné prihlášky budú pri kontrole vymazané. Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 24 hodinách vymazané. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na platobnú kartu refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

 

Every entry form must include on day of entering a clearly readable copy of dog‘s pedigree. Additional sending of documents is not possible! Incomplete entry forms will be deleted during controll. Please pay your entry fees after you register online in your menu. The entry fees must be fully paid within 24 hours from submitting the entry. Unpaid entries are deleted automatically within 24 hours. Show fees for refused entries / overpayments will be refunded to the credit cards due 30 days after the show. No need to send a request. In case of money return for any reason we charge 10€ as a handling fee.

Uzávierka: po naplnení limitu vystavovateľov, najneskôr 05.07.2020
 
Deadline: at least 05.07.2020 or after fulfilled maximal limit of exhibitors.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

 

By submitting the entry of his/her dog the exhibitor is obliged to abide by the SKJ/FCI show regulations and Slovak veterinary rules. The exhibitor is giving his/ her permission to publish his/her adress in the exhibition catalog and on the website of the organizer. He/she also agrees with publishing pictures, results and critiques of his/her dog as much as needed by the organizer, the SKJ or partners of the show. The entry of a dog is financially binding.

     

PLATBY

 

ENTRY FEES

 Prihlášky (pes/deň) / Of entry (for each dog and day)   49 €
 Zmena triedy (do 05.07.2020) / Change of class (to 05.07.2020)   0 €
 Online katalóg / Online catalog   0 €
 Parkovné vystavovatelia / Parking fee for exhibitors   0 €
 Vstupné vystavovatelia / Entry fee for exhibitors   0 €
     

KONTAKT

 

CONTACT

Tel.: 0948 868 712
utorok 10.00 - 17.00
piatok 10.00 - 13.00

  Phone number: + 421 948 868 712
 Tuesday 10.00 - 17.00

Friday 10.00 - 13.00
e-mail: info@dogshow.sk
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.
e-mail: info@dogshow.sk
  
This e-mail adress is for information only.
Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (rodokmene, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk. You will find all the information needed for entering your dog at this website.  Please upload your entries and attachements (pedigrees, champion diplomas, international working certificates) to your menu in the www.dogshow.sk system.
V prípade iných záležitostí nás prosím neváhajte kontaktovať. In case of any other problems, please do not hesitate to contact us.
     

ADRESA / ADDRESS:

VÝSTAVA PSOV o.z.
Svätoplukovo námestie 1
SK - 949 01 NITRA

Fakturačné údaje: IČO: 42212251, DIČ: 2023653049

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

     
 

 

Copyright © Výstava psov o.z.