TOP PARTNER
Staňte sa TOP PARTNEROM Nitradog!
PREMIUM PARTNER
 
PREMIUM PARTNER
Staňte sa PREMIUM PARTNEROM Nitradog!
MEDIA PARTNER
 
SLOVAKIA DOG CUP
2015 - 2019
 
 
 
 
VIDEO ARCHIVE
BEST IN SHOW 2014-2019
08.12.2019 NITRA
07.12.2019 NITRA
06.12.2019 NITRA
27.01.2019 NITRA
26.01.2019 NITRA
25.01.2019 NITRA
09.12.2018 NITRA
08.12.2018 NITRA
08.04.2018 NITRA
07.04.2018 NITRA
11.02.2018 NITRA
10.02.2018 NITRA
10.12.2017 NITRA
09.12.2017 NITRA
17.09.2017 NITRA
16.09.2017 NITRA
15.01.2017 NITRA
14.01.2017 NITRA
04.12.2016 NITRA
03.12.2016 NITRA
03.04.2016 NITRA
02.04.2016 NITRA
01.04.2016 NITRA
17.01.2016 NITRA
16.01.2016 NITRA
29.11.2015 NITRA
28.11.2015 NITRA
01.03.2015 NITRA
28.02.2015 NITRA
27.02.2015 NITRA
11.01.2015 NITRA
10.01.2015 NITRA
30.11.2014 NITRA
29.11.2014 NITRA
30.03.2014 NITRA
29.03.2014 NITRA
28.03.2014 NITRA
19.01.2014 TRENČÍN
18.01.2014 TRENČÍN
VÝSLEDKY / RESULTS
2012 - 2018
CACIB 09.12.2018 NITRA
CACIB 08.12.2018 NITRA
CACIB 08.04.2018 NITRA
CACIB 07.04.2018 NITRA
CACIB 11.02.2018 NITRA
CACIB 10.02.2018 NITRA
CACIB 10.12.2017 NITRA
CACIB 09.12.2017 NITRA
CACIB 17.09.2017 NITRA
CACIB 16.09.2017 NITRA
CACIB 15.01.2017 NITRA
CACIB 14.01.2017 NITRA
CACIB 04.12.2016 NITRA
CACIB 03.12.2016 NITRA
CACIB 03.04.2016 NITRA
CACIB 02.04.2016 NITRA
CACIB 17.01.2016 NITRA
CACIB 16.01.2016 NITRA
CACIB 29.11.2015 NITRA
CACIB 28.11.2015 NITRA
CACIB 01.03.2015 NITRA
CACIB 28.02.2015 NITRA
CACIB 11.01.2015 NITRA
CACIB 10.01.2015 NITRA
CACIB 30.11.2014 NITRA
CACIB 29.11.2014 NITRA
CACIB 30.03.2014 NITRA
CACIB 29.03.2014 NITRA
CACIB 18.-19.01.2014 TRENČÍN
CACIB 01.12.2013 NITRA
CACIB 30.11.2013 NITRA
CACIB 24.02.2013 NITRA
CACIB 23.02.2013 NITRA
CACIB 26.-27.01.2013 TRENČÍN
CACIB 25.03.2012 NITRA
CACIB 24.03.2012 NITRA
 
 

Katalóg - Plán kruhov / Catalog - Ring Plans

Minikatalóg
od/ from 17.01.2020
 

Plán hál / Hall Plans
od/from 17.01.2020
 

Katalóg online
24.01.2020
od/from 24.01.2020 - 8.00
25.01.2020 od/from 25.01.2020 - 8.00

26.01.2020
od/from 26.01.2020 - 8.00

Informácie pre vystavovateľov:

Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v online www.dogshow.sk (ikona PDF - od 17.01.2020) .

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Bližšie informácie (plán kruhov) nájdete v minikatalógu od uvedeného dátumu.

Online katalóg bude k dispozícii od uvedeného dátumu.

Tlačený katalóg obdržíte na príjme psov v deň konania výstavy (hala M1).

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, ktoré nájdete na dalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné sútaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.


Informácie pre návštevníkov:


Zoznam vystavovaných plemien a bližšie informácie nájdete v minikatalógu.

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Pes návštevníka musí spĺňať nižšie uverejnené veterinárne podmienky!

 

Information for exhibitors:

Confirmation of entry form, you can find in your online menu www.dogshow.sk (icon PDF - from 17.01.2020) .

Free parking and free entry for all visitors.

Detail information (ring plan of halls) will be visible in minicatalog from publication date.

Online catalog will be available from publication date.

Printed catalog you receive in check in stand on day of the show (Hall M1).

As a part of this entry confirmation you can find the catalogue numbers of the dogs you entered, they are to be found on the next page of this confirmation. It is necessary to print them out and bring with you to the show, as they are not going to be handed out at the show. You will enter the breed ring or the main ring with these numbers.
It is not valid to only show your entry confirmation or to show numbers in your mobile application. Your numbers are only valid if printed.


Information for visitors:


List of breeds and detail information you will find in minicatalog from publication date.

Free parking and free entry for all visitors.

Visitor´s dogs must fulfil undermentioned veterinary conditions!

Propozície / Show Regulations

PROGRAM 24. & 25. & 26.01.2020   PROGRAM 24. & 25. & 26.01.2020
PRÍJEM PSOV OD 7.30
POSUDZOVANIE OD 9.30
 
ADMISSION OF THE DOGS FROM 7.30
JUDGING FROM 9.30
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   GENERAL PROVISIONS
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží).
Kompletné propozície nájdete tu.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.
  The show is organised according to the reglements of the FCI and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only dogs entered in stud books recognised by the FCI are allowed to take part.
Exhibitors of the Slovak national breeds pay 50% of the entry fee per dog (does not apply to other competitions).
You will find a complete show information list here.

In breeds where the standard does not allow docking/cropping, it is upon the decision of the judge not to judge this dog, as there is an indication of an operation being done with a purpose of correcting the natural state of the body feature (e.g. docked tail, cropped ear). The reason why a CANNOT BE JUDGED mark was given must be clearly stated in the critique.
POSUDZOVATELIA   JUDGES
Zmena rozhodcov vyhradená.   The show reserves the right to change the judge
Zoznam posudzovateľov nájdete tu.   Here you can find the list of judges.
Zoznam posudzovaných plemien   List of judged breeds
VETERINÁRNE PODMIENKY   VETERINARY REGULATIONS

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

  Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

Prihláška / Entry Form

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.dogshow.sk

 

ONLINE ENTRY ONLY
www.dogshow.sk

Stornovať prihlášku je možné do 27.12.2019 vo vašom menu v online.   Cancellation of entry form is possible until 27.12.2019 only via your online menu.
Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu:
http://dogshow.sk/statistics.php
  Here you can find the online statistics by classes:
http://dogshow.sk/statistics.php
     

     

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried.

 

Every entry form must include a clearly readable copy of dog's pedigree. Any other documents (puppy cards, matrika and other matrika documents, no photos!!!) are accepted only for Minor Puppy and Puppy classes. After obtaining the pedigree it is necessary to send it to organiser of the show  and ask for replacement before entering into Junior or other adult classes.

Platby / Entry Fees

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 24 hodinách vymazané.

 

Please pay your entry fees after you register online in your menu. The entry fees must be fully paid within 24 hours from submitting the entry. Unpaid entries are deleted automatically within 24 hours.


SÚŤAŽE / COMPETITIONS

I.UZÁVIERKA
1st DEADLINE

26.11.2019

II.UZÁVIERKA
2nd DEADLINE

10.12.2019

III.UZÁVIERKA
3rd DEADLINE
27.12.2019
 Pár psov Best couple 10 € 10 € 15 €
 Chovateľská skupina Breeders group 10 € 10 € 15 €
 Junior Handling Junior Handling 5 € 5 € 10 €
         

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

I.UZÁVIERKA
1st DEADLINE

26.11.2019

II.UZÁVIERKA
2nd DEADLINE

10.12.2019

III.UZÁVIERKA
3rd DEADLINE
27.12.2019
 Trieda mladšieho dorastu Minor Puppy Class 25 € 30 € 35 €
 Trieda dorastu Puppy Class 25 € 30 € 35 €
 Trieda mladých Junior Class 44 € 49 € 54 €
 Trieda stredná Intermediate Class 44 € 49 € 54 €
 Trieda otvorená Open Class 44 € 49 € 54 €
 Trieda pracovná Working Class 44 € 49 € 54 €
 Trieda šampiónov Champion Class 44 € 49 € 54 €
 Trieda čestná Honor Class 25 € 30 € 35 €
 Trieda veteránov Veteran Class 10 € 15 € 20 €
 Zľava druhá výstava ten istý pes / Second show entry discount - the same dog   -5 €
 Zľava tretia výstava ten istý pes / Third show entry discount - the same dog   -10 €
 Zmena triedy / Change of class   0 €
 Storno prihlášky (pes/deň) / Cancellation of entry (for each dog and day)   5 €
 Online katalóg / Online catalog   0 €
 Inzercia online katalóg (formát A5 farebná) / Advertisement in online catalog ( color A5 format size) 10 €
 Vstupné vystavovatelia a návštevníci / Entry fee for exhibitors and visitors   0 €
 Parkovné vystavovatelia a návštevníci / Parking fee for exhibitors and visitors   0 €
         

V prípade preradenia psa do tried mladých, čestnej resp.veteránov po predošlom prihlásení a zaplatení vyššieho poplatku sa preplatok nevracia.
Žiadosti o storno prihlášky sa vybavujú najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Výstavné poplatky budú vrátené na platobnú kartu refundáciou.
Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na platobnú kartu refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť.
V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

In case shift to classes junior, honor or veterans, from former sent and paid entry form, we don´t refund the overpayment.
Requests for cancellation of entry forms shall be executed within 30 days of the request. Entry fees will be refunded to the credit card. 
Show fees for refused entries / overpayments will be refunded to the credit cards due 30 days after the show. No need to send a request.
In case of money return for any reason we charge 10€ as a handling fee.

Ak pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu uplatňujete DARČEKOVÝ POUKAZ NA VÝSTAVNÝ POPLATOK, žiadame Vás, aby ste pri prihláške uviedli číslo poukazu SKJ a číslo zápisu psa. Zľava je automaticky odrátaná. Darčekový poukaz nie je potrebné zasielať poštou. INFO

 

If you are entering a puppy to the minor puppy or puppy class and you are using your ENTRY FEE GIFT VOUCHER, we kindly ask you to submit the number of the voucher when submitting the entry and the puppy registration number. The fee will be automatically reduced. It is not required to send the voucher by post. INFO

   
 
BANKOVÉ SPOJENIE BANK DETAILS

Platby iba platobnou kartou!

Payment by card only!

Kontakt / Contact

Tel.: 0948 868 712
utorok 10.00 - 17.00
piatok 10.00 - 13.00

  Phone number: + 421 948 868 712
 Tuesday 10.00 - 17.00

Friday 10.00 - 13.00
e-mail: info@dogshow.sk
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.
e-mail: info@dogshow.sk
  
This e-mail adress is for information only.
Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (rodokmene, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk. You will find all the information needed for entering your dog at this website.  Please upload your entries and attachements (pedigrees, champion diplomas, international working certificates) to your menu in the www.dogshow.sk system.
V prípade iných záležitostí nás prosím neváhajte kontaktovať. In case of any other problems, please do not hesitate to contact us.
     

ADRESA / ADDRESS:

VÝSTAVA PSOV o.z.
Svätoplukovo námestie 1
SK - 949 01 NITRA

Fakturačné údaje: IČO: 42212251, DIČ: 2023653049

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

     

Komerčné stánky / Commercial Stand-Info

Vážený obchodný partner,
ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Výstavách psov CACIB Nitra vyplňte prosím
objednávku a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail tradestand@dogshow.sk. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!
  Dear business partner,
If you have decided to come with your commercial stand to the International dog shows CACIB in Nitra, please fill in the
order form and send it by post or by e-mail tradestand@dogshow.sk. Other contacts in the order form. Based on your order we will send you an invoice that will have to be paid within the due date. Cash payment at the show is not possible!
Objednávky prijímame do: 10.01.2020   Deadline: 10.01.2020

Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť vo štvrtok v čase od 11:00 do 18:00 hod. a v piatok ráno od 06:00 do 07:00 hod.
Vstup vozidlom do hál je možný len vo štvrtok. V nedeľu je vstup vozidlom do hál možný od 17.00 hod..
Ohľadom umiestnenia Vášho stánku na výstave je kontaktnou osobou: Milan Tomašovič, tel.: 0905 410 226
Vjazd: Brána B2, Akademická ulica.
23.01.2020: 11.00 - 18.00
24.01.2020: 06.00 - 18.00
25.01.2020: 06.30 - 18.00
26.01.2020: 06.30 - 18.00

Cena za parkovanie je 40€ na 4 dni za jedno vozidlo.

 

Setting-up:
You may set up your stand on Thursday between 11:00 and 18:00 and on Friday since 6:00 till 7:00 a.m.
Drive in to halls by car is possible only on Thursday! On Sunday from 17:00!
Please contact Milan Tomašovič, tel.: + 421 905 410 226 before setting up your booth.
Entry: Gate B2, Akademická ulica.
23.01.2020: 11.00 - 18.00
24.01.2020: 06.00 - 18.00
25.01.2020: 06.30 - 18.00
26.01.2020: 06.30 - 18.00
Parking fee is 40 €/car valid for 4 days.

Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 30€/za tri výstavy/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na tri dni (nie na jeden alebo dva dni). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m.
V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je 60 € za tri dni. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.
  Conditions:
Total price for three shows is 30€ per square meter. It is only possible to book three days, not a single day. Minimum order size is 2 x 2 m. In case you need an electric plug, please state it in the order form. The price is 60€ for three days. In case of actually setting up a larger size stand than paid for, the fine is 100%.
     

Personál - zapisovatelia, vedúci kruhov, tlmočníci

     

Uzávierka personálu je približne tri týždne pred výstavou. Kontakty v dotazníku.

 

 

 

Copyright © Výstava psov o.z.